גורמים שותפים

שר החקלאות- ממונה על חוק הניקוז- אגף שימור קרקע וניקוז- התחנה לחקר הסחף.
רשות המים (מש' התשתיות) - ניהול פעילות רשויות הניקוז בהנחיית השר הממונה.
מועצת הניקוז הארצית.
שר הפנים – הרשויות המוניציפאליות , מרכז השלטון המקומי, מועצה ארצית לתכנון ולבנייה,
וועדות מחוזיות, מרכז מועצות אזוריות.
המשרד להגנת הסביבה – מינהלת שיקום הנחלים.  
הקרן הקיימת לישראל
רשויות נוספות על פי חוק : רשויות מקומיות,
רשות הטבע והגנים, רשות העתיקות, החברה להגנת הטבע ו - 41 רשויות מקומיות בתחום רשות ניקוז ונחלים גליל מערבי.