חוקים ועובדות

רשות הניקוז הינה גוף סטאטוטורי עצמאי הפועל 1. מתוקף חוק הניקוז וההגנה מפני שיטפונות התשי"ח 1957 2. מתוקף צו רשויות נחלים ומעיינות התשס"ג – 2003 שהפך לקבוע ב- 2008.

מתוקף צו זה על הרשות ליזום, לתכנן ולבצע פרוייקטים בתחום שיקום ופיתוח נחלים ובסביבתם לצורכי תיירות ונופש.


ניקוז על פי חוק זה:

כל פעולה שמטרתה לרכז, לאגוד להוביל או להרחיק מים עיליים או תת קרקעיים (מי תהום), כדי למנוע שטפונות, הצפת שטחים והמלחת קרקעות.
להבטיח קיום שירותים סבירים במדינה, למנוע נזקים לתשתיות לחקלאות למבנים ולפעילות במדינה ולציבור לבריאותו ולפעולות פיתוח הארץ.
זאת תוך שמירה על ערכי טבע, נוף ומניעת סחף קרקע.

  

לרשות הניקוז הואצלו סמכויות על פי חוק המים (נציב המים):
סמכויות בתחום שמירה כל איכות המים והוצאת מזהמים מנחלים.
וכן: סמכויות על פי חוק רשויות נחל ומעיינות (השר לאיכות הסביבה).נחל יסף, ליד קיבוץ לוחמי הגיטאות