חזון ומחויבות רשויות הניקוז בישראל
 

לחוק,

לשירות הציבור,

לשמירה ופיתוח בר קיימא של ערכי טבע, תרבות ונוף,
 
בשיתוף פעולה, במקצועיות ובאמות מידה כלכליות.